SAMMANSÄTTNING OCH ÄNDAMÅL

KAPITEL 1


§ 1 Polska sällskapet "OGNIWO", med säte i Stockholm, är en icke religiös
och opolitisk intresseförening för personer intresserade av polsk kultur.
§ 2 Föreningens namn är Towarzystwo Polakow "OGNIWO" och inregistrerad
som Polska Sällskapet "OGNIWO".
§ 3 Föreningen har som syfte: Att värna om och sammanknyta banden med hemlandet,
Att värna om polska seder och traditioner, Att stimulera till kontakt mellan
polacker i Stockholm, Att utvidga och fördjupa det kulturella utbytet med det
svenska samhället.


KAPITEL 2

MEDLEMSKAP
§ 4 Medlemskap kan sökas av person, oavsett härkomst, som har intresse för polska
seder och traditioner. Ansökan inlämnas till styrelsen.
§ 5 Medlemskap beviljas av styrelsen, som också utfärdar medlemsbevis.
§ 6 Medlem är skyldig att iaktta lojaliteten mot föreningen mot föreningen genom:
Att följa dess stadgar och med stöd av dem fattade beslut, Att med sin
hållning och sitt oppförande representera och därmed också respektera föreningen
och dess syften, Att även i övrigt verka till föreningens förmån.
§ 7 Medlem kan, enligt fastställda regler, och efter särskild överenskommelse
med behörig styrelseledamot, utnyttja föreningens lokaler.
§ 8 Medlemskap kan, genom beslut av föreningsstyrelsen, upphöra genom:
1. Frivillig uppsägning under ett år.
2. Ej erlagd medlemsavgift under ett år.
3. Verksamhet eller uppträdande som strider
mot föreningens stadgar eller dess syften.
§ 9 Årsmötet har rätt att till särskilt förtjänta personer tilldela hedersmedlemskap.
Hedersmedlemskap är befriad från medlemsavgift.


KAPITEL 3.

ORGANISATION
§ 10 Föreningens beslutande organ är:
1. Årsmötet.
2. Styrelsen.


KAPITEL 4.

FÖRENINGSORGAN
§ 11 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet sammankallas årligen
av styrelsen. Kallelse till årsmötet, liksom till eventuellt extra årsmöte, skall ske minst
två veckor i förväg. Alla medlemmar äger rätt att närvara och rösta vid årsmötet.
Rösträtt tillkommer endast närvarande föreningsmedlem. Årsmötet uppdrar åt
styrelsen att under året ansvara för verksamheten.
§ 12 Årsmöte skall hållas senast den 31 mars.
Därvid skall behandlas:
1. Val av mötesfunktionärer.
2. Fastställande av dagordning.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Godkännande av kallelse till årsmötet.
5. Verksamhets- och revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
8. Val av 6 styrelseledamöter jämte 4
suppleanter att inträda i turordning.
9. Val av valberedning jämte suppleanter.
Utseende av sammankallande.
10. Val av 2 revisor jämte suppleanter.
11. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
12. Beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid.
Inkomna motioner. Endast ärenden som upptagits
på föredragningslistan kan tas upp till beslut.
§ 13 Årsmötet beslutar med enkel majoriteten.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst,
utom vid personval, där lotten avgör.


KAPITEL 5.

STYRELSEN
§ 14 Föreningsstyrelsen har den omedelbara ledningen
av föreningens verksamhet i överensstämmelse
med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.
§ 15 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande,
kassör och sekreterare jämte 6 ledamöter och 4 suppleanter.
Årsmötet utser ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen
sig själv. Styrelseledamöter väljes på två år, med undantag
av ordförande, som väljes på ett år.
§ 16 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och i övrigt
när majoriteten av styrelseledamöterna så begär. Styrelsemöten skall
hållas minst 4 gånger per år. Vid styrelsemöten skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då minst 4 ledamöter är närvarande.
Styrelsen beslutar med enkel majoriteten. Vid lika röstetal äger ordförande
utslagsröst, utom vid personval, där lotten avgör.
§ 17 Styrelsens uppgifter är utöver vad som nämnts tidigare, att:
- föra aktuell medlemsförteckning,
- varje år avge en verksamhetsberättelse som distribueras till alla medlemmar,
- ansvara för föreningens egendom och inventarier,
- utse firmatecknare
- i löpande ärenden samarbeta med aktuella myndigheter och förvaltningar.


KAPITEL 6.

EKONOMI
§18 Till föreningens tillgångar räknas:
- inkomma medlemsavgifter,
- gåvor,
- bidrag från myndigheter,
- andra inkomster av verksamheten.
§ 19 Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av revisorer.
För var och en av dessa skall finnas en suppleant. Föreningens verksamhetsår
och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Revisorerna lämnar årligen
revisionsberättelse om styrelses förvaltning och räkenskaper. Den presenteras
på årsmötet tillsammans med verksamhetsberättelsen.


KAPITEL 7.

STADGEÄNDRING
§ 20 Stadgeändringar sker vid årsmöte. För stadgeändring erfordras att minst 2/3
av de närvarande ledamöterna beslutar härom.


KAPITEL 8.

UPPLÖSNING
§ 21 Vid förslag om upplösning av föreningen, skall styrelsen tillsätta
en kommitté, bestående av minst tre personer, vars uppgift blir att utskifta
föreningens egendom. Kommitténs förslag måste dock stadfästas av medlemmarna
på ett årsmöte (alternativt extra årsmöte).