STADGAR FÖR POLSKA SÄLLSKAPET OGNIWO

KAPITEL 1


SAMMANSÄTTNING OCH ÄNDA MÅL

§ 1 Polska sällskapet "OGNIWO", med säte i Stockholm, är en icke religiös och opolitisk intresseförening för personer intresserade av polsk kultur.
§ 2 Föreningens namn är Towarzystwo Polakow "OGNIWO" och inregistrerad som Polska Sällskapet "OGNIWO".
§ 3 Föreningslogo består av två sammankopplade vit-röda hexagoner med Saint Eriks vapensköld på en blå bakgrund mitt i emblemet.
§ 4 Föreningen har som syfte; integration av polacker i Stockholm, popularisering och stöd för utbildning och polsk kultur,
utvidga och fördjupa det kulturella utbytet med det svenska samhället.
Representera medlemmarnas intresse mot svenska och polska myndigheter samt främja integration med svenska samhället.

KAPITEL 2


MEDLEMSKAP

§ 5 Medlemskap kan sökas av person, oavsett härkomst, som vill verka enligt § 4.
§ 6 Medlemskap beviljas av styrelsen.
§ 7 Medlemmar skall betala årsavgift som bestäms av årsmöte senast till mars följande året.
§ 8 Medlem är skyldig att verka enligt föreningsstadgar och förenings bästa.
§ 9 Medlemskap kan, genom beslut av föreningsstyrelsen, upphöra genom:
1. Frivillig uppsägning ,
2. Ej erlagd medlemsavgift under ett år,
3. Verksamhet eller uppträdande som strider mot föreningens stadgar eller dess syften.
§ 10 Årsmötet har rätt att till särskilt förtjänta personer tilldela hedersmedlemskap.
Hedersmedlemskap är befriad från medlemsavgift.

KAPITEL 3.


ORGANISATION
§ 11 Föreningens beslutande organ är:
Årsmötet
Styrelse.
Revisorer
ÅRSMÖTE
§ 12 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet sammankallas årligen
av styrelsen senast till slutet av andra kvartalet löpande år. Kallelse till årsmötet, skall ske minst två veckor i förväg.
Kallelse skall innehålla årsmöte dagordning beskriven i §13. Verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse skall presenteras för medlemmar på årsmöte.
Alla betalande medlemmar äger rätt att närvara och rösta vid årsmötet.
Rösträtt tillkommer endast närvarande föreningsmedlemmar.
§ 13 Vid årsmöte skall följande punkter behandlas:
Godkännande av kallelse till årsmötet.
Närvaro och rösträtt kontroll
Fastställande av dagordning.
Val av mötesfunktionärer -protokolljusterare tillika rösträknare
Val av mötesordförande och sekreterare.
Verksamhetsberättelse.
Ekonomiberättelse.
Revisionsberättelse.
Diskussion om verksamhets-, ekonomi-, revisionsberättelse.
Beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen.
Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt § 14.
Val av valberedning jämte suppleanter.
Val av 2 revisorer.
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Diskussion och godkännande av verksamhetsplan.
Beslut om medlemsavgiften.
Beslut gällande firma tecknare.
Behandling av skriftliga motioner överlämnade till Styrelsen senast en vecka innan årsmöte.
STYRELSEN
§ 14 Till Styrelsen kan väljas bara medlemmar med minst ett årsaktivt medlemskap.
Styrelsen består av ordförande eller kontakt personer ansvariga för kontakter
med svenska och polska myndigheter och kassör som väljs av årsmöte på två år, samt sju ledamöter och minimum ett och maximum fyra suppleanter.
Ordförande eller kontakt personer med kassör är firma tecknare.
§ 15 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och i övrigt när majoriteten av styrelseledamöterna så begär.
Styrelseledamöterna skall hållas minst 3 gånger per år. Vid styrelsemöten skall protokoll föras. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet
och har beslutande rätt vid närvaro av mer än hälften av styrelseledamöter. Vid lika röstetal äger ordförande utslags röst.
§ 16 Styrelsens uppgifter är utöver vad som nämnts tidigare, att:
- föra aktuell medlemsförteckning,
- varje år avge en verksamhetsberättelse,
- ansvara för föreningens egendom och inventarier,
- i löpande ärenden samarbeta med aktuella myndigheter och förvaltningar.
REVISORER
§ 17 Kommission består av två revisorer som skall kontrollera föreningens verksamhet och ekonomi.
Kommission lämnar revisionsberättelse och förslag om ansvarsfrihet vid Årsmöte .

KAPITEL 4

EKONOMI

§ 18 Till föreningens tillgångar räknas:
- inkomma medlemsavgifter,
- gåvor,
- bidrag från myndigheter,
- projekt
- andra inkomster av verksamheten
§ 19 Räkenskaperna för ledningen och administrationen kontrolleras av revisorerna.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelse om styrelses förvaltning och räkenskaper, den presenteras
på årsmötet.

KAPITEL 5


STADGEÄNDRING
§ 20 Stadgeändringar sker vid årsmöte eller extraordinarie årsmöte. För stadgeändring erfordras
att minst 2/3 av de närvarande ledamöterna beslutar härom.

KAPITEL 6.


UPPLÖSNING
§ 21 Vid förslag om upplösning av föreningen, skall styrelsen tillsätta
en kommitté, bestående av minst tre personer, vars uppgift blir att utarbeta förslag till utskiftning föreningens egendom.
Kommitténs förslag måste dock stadfästas av medlemmarna på två kommande på varandra årsmöte, alternativt extra årsmöte,
inkallade minst i en månad emellan. Beslutet om upplösning skall fattas med minst ¾ majoritet av de närvarande.