Statut Towarzystwa Polaków OGNIWO

ROZDZIAŁ 1.

SUKTURA I CELE ORGANIZACJI

§ 1 TP Ogniwo z siedzibą w Sztokholmie, jest otwartą organizacją ideową skierowaną
do osób zainteresowanych kulturą i tradycją polską. Jest organizacją niereligijną i apolityczną.
§ 2Organizacja o nazwie PT Ogniwo zarejestrowana jest jako Polska Sällskapet ”Ogniwo”
i Stockholm.
§ 3 Emblematem TP Ogniwa są : Dwa połączone sześciokąty biało - czerwone z herbem
Świętego Erika na niebieskim tle w środku emblematu.
§ 4 Związek ma na celu: integrację środowiska polonijnego w Sztokholmie, popularyzację
i wspomaganie oświaty i kultury polskiej, rozwijanie i pogłębianie wymiany kulturalnej
ze społeczeństwem szwedzkim, reprezentowanie interesów członków wobec władz polskich
i szwedzkich oraz ich integracja ze społeczeństwem szwedzkim.


ROZDZIAŁ 2.


CZŁONKOSTWO

§ 5 O członkostwo w organizacji mogą ubiegać się osoby bez względu na pochodzenie,
które są zainteresowane realizacjami celów towarzystwa ujętego w §4.
§ 6 Członkostwo przyznaje Zarząd.
§ 7 Członkowie organizacji są zobowiązani do płacenia składki rocznej ustalonej na
zebraniu rocznym, najpóźniej do marca każdego roku.
§ 8 Członek jest zobowiązany działać zgodnie ze statutem i dobrem stowarzyszenia.
§ 9 Członkostwo może ustać decyzją zarządu w wypadku:
1. Dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa,
2. Niepłacenia składki członkowskiej przez rok,
3. Działalności lub zachowania które naruszają statut stowarzyszenia lub jego cele.
§ 11 Zebranie Roczne ma prawo przyznać członkostwo honorowe osobom szczególnie 
zasłużonym. Honorowy członek jest zwolniony od opłaty członkowskiej.


ROZDZIAŁ 3.


ORGANIZACJA
§ 11 Władzami organizacji są:
Zebranie Roczne
Zarząd
Komisja Rewizyjna


ZEBRANIE ROCZNE

§ 12 Zebranie Roczne jest najwyższą władzą związku, która podejmuje decyzje.
Zebranie Roczne zwoływane jest rokrocznie przez zarząd, najpóźniej do końca drugiego kwartału bieżącego roku.
Zawiadomienie o zebraniu rocznym powinno być wysłane członkom najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania. Powinno ono zawierać porządek zebrania, o którym mowa jest w § 13.
Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe powinno być przedstawione członkom na dorocznym posiedzeniu. Wszyscy płacący członkowie są uprawnieni do uczestnictwa i głosowania na zebraniu rocznym.
Prawo do głosowania ma zastosowanie tylko do obecnych członków.
§ 13 Na Zebraniu Rocznym należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
1. Zatwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Sprawdzenie obecności i prawa do glosowania
3. Ustalanie porządku obrad.
4. Wybór funkcjonariuszy zebrania - dwóch korektorów i komisji skrutacyjnej
5. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
6. Roczne sprawozdanie z działalności.
7. Roczne sprawozdanie ekonomiczne.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Wybór członków zarządu i zastępców zgodnie z paragrafem § 14.
12. Wybór komisji wyborczej i zastępców.
13. Wybór 2 rewizorów do Komisji Rewizyjnej.
14. Prezentacja planu działalności na najbliższy rok.
15. Dyskusja i zatwierdzenie planu działalności.
16. Decyzja w sprawie opłaty członkowskiej.
17. Decyzja dotycząca sygnatariuszy Towarzystwa.
18. Rozpatrywanie wniosków pisemnych składanych do Zarządu
nie później niż na tydzień przed Zebraniem Rocznym.


ZARZĄD
§ 14 Do Zarządu mogą być wybierani wyłącznie członkowie posiadający co najmniej roczne, aktywne członkostwo.
Zarząd składa się z prezesa lub osób odpowiedzialnych za kontakty z władzami szwedzkimi i polskimi oraz kasjera wybieranych na dwa lata przez Zebranie Roczne,
a także z siedmiu członków oraz minimum jednego a maksimum czterech zastępców. Prezes lub osoby kontaktowe z kasjerem są sygnatariuszami Towarzystwa.
§ 15 Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub na wniosek większości członków zarządu.
Zebrania członków zarządu odbywają się co najmniej 3 razy w roku. Posiedzenia powinny być protokołowane.
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów a jego decyzje są prawomocne przy obecności więcej niż połowy członków.
Przy tej samej liczbie głosów, przewodniczący ma głos decydujący.
§ 16 Zadaniem Zarządu poza tym co zostało w/w jest:
- aktualizowanie spisu członków Towarzystwa,
- coroczne składanie sprawozdania z działalności,
- odpowiedzialność za mienie i wyposażenie stowarzyszenia,
- w bieżących przypadkach współpraca z odpowiednimi władzami i administracjami.


KOMISJA REWIZYJNA
§ 17 Komisja Rewizyjna składa się z dwóch rewizorów, którzy kontrolują działalność i finanse Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wniosek o absolutorium na Zebraniu Rocznym.


ROZDZIAŁ 4.


MAJĄTEK ORGANIZACJI
§18 Do majątku Towarzystwa zalicza się:
- uiszczone składki członkowskie,
- dary,
- zasiłki urzędowe,
- projekty,
- inne dochody z działalności.
§ 19 Rachunki Zarządu i administracji podlegają kontroli rewizorów.
Rok działalności Towarzystwa i jego rok obrachunkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.
Rewizorzy zobowiązani są do sporządzania co roku sprawozdania dotyczącego rachunkowości i administracji Towarzystwa i przedstawienia go na Zebraniu Rocznym.


ROZDZIAŁ 5.


ZMIANY STATUTOWE
§ 20 Zmian w statucie dokonuje się na Zebraniu Rocznym lub Nadzwyczajnym Zebraniu Rocznym.
Do zmiany w statucie wymagane jest co najmniej 2/3 głosów obecnych członków na zebraniu.


ROZDZIAŁ 6.


ROZWIĄZANIE
§ 21 W przypadku wniosku o rozwiązanie organizacji, Zarząd zobowiązany jest do zwołania komitetu składającego się co najmniej z trzech osób,
których zadaniem będzie rozporządzenie majątkiem Towarzystwa. Decyzje komitetu musza być jednak zatwierdzone przez członków na dwóch po sobie następujących Zebraniach Rocznych,
ewentualnie Zebraniach Nadzwyczajnych, zwołanych w odstępie co najmniej 1 miesiąca. Decyzja o rozwiązaniu zostaje podjęta przez co najmniej ¾ głosów obecnych członków.