Statut Towarzystwa Polakow OGNIWO

ROZDZIAŁ 1.


STRUKTURA I CELE ORGANIZACJI
§ 1 TP Ogniwo z siedziba w Sztokholmie, jest otwarta organizacja ideowa skierowana do
osob zaiteresowanych kultura i tradycja polska. Jest organizacja niereligijnai apolityczna.
§ 2 Organizacja o nazwie PT Ogniwo zarejestrowany jest jako Polska Sällskapet ”Ogniwo”
i Stockholm
§ 3 Emblematem TP Ogniwa sa : Dwa polaczone szesciokaty bialo-czerwone z herbem
Świętego Erika na tle niebieskim w srodku emblematu.
§ 4 Zwiazek ma na celu: integracja srodowiska polonijnego w Sztokholmie, popularyzacja
i wspomaganie oswiaty i kulturypolskiej, rozwijanie i poglebianie wymiany kulturalnej
ze spoleczenstwem szwedzkim, reprezentowanie interesów czlonków wobec wladz polskich
i szwedzkich oraz ich integracja ze spoleczenstwem szwedzkim.


ROZDZIAŁ 2.


CZŁONKOSTWO
§ 5 O członkostwo w organizacji mogą ubiegać się osoby bez względu na pochodzenie,
które są zainteresowane realizacjami celi towarzystwa ujętego w §4.
§ 6 Czlonkostwo przyznaje zarzad, ktory wydaje rowniez legitymacje czlonkowska.
§ 7 Czlonkowie organizacji sa zobowiazani do placenia skladki rocznej ustalonej na
zebraniu rocznym, najpozniej do pierwszego marca kazdego roku.
§ 8 Czlonkowie organizacji zobowiazani sa do przestrzeganie statutu i realizowanie celow
organizacji. oraz dzialania na rzecz jej dobra.
§ 9 Czlonkowie organizacji moga korzystac z lokali klubowych wedlug ustalonych zasad i
w porozumieniu z upowaznionym czlonkiem zarzadu
§ 10 Czlonkostwo moze ustac decyzja zarzadu w wypadku: dobrowolnego wypowiedzenia
czlonkostwa,nieplacenia skladki czlonkowskiej przez rok, dzialalnosci lub
zachowania czlonka niezgodnego ze statutem i celami towarzystwa,
dzialania na szkode organizacji.
§ 11 Zebranie Roczne ma prawo przyznac czlonkostwo honorowe osobom szczegolnie
zasluzonym. Honorowy czlonek jest zwolniony od oplaty czlonkowskiej.


ROZDZIAŁ 3.


ORGANIZACJA
§ 12 Władzami organizacji są:
Zebranie roczne sprawozdawcze, Zarzad oraz Komisja Rewizyjna
§ 13 Zebranie Roczne
Zebranie roczne jest najwyzsza wladza zwiazku, ktora podejmuje decyzje.
Zebranie roczne zwolywane jest rokrocznie przez zarzad, najpozniej do
kwietnia biezacego roku. Zebranie nadzwyczajne moze byc zwolane przez
zarzad, rewizora lub minimum 20 czlonkow, ktorzy do zarzadu zloza
umotywowany wniosek. Zawiadomienie o zebraniu rocznym lub extra zebraniu
rocznym powinno byc doreczone czlonkom najpozniej na 2 tygodnie przed
terminem zebrania rocznego. Zawiadomienie o zebraniu rocznym musi
zawierac porzadek zebrania. Sprawozdanie ekonomiczne i sprawozdanie
z dzialanosci musi byc wylozone do wgladu dla czlonkow Towarzystwa
na conajmniej dzien przed zebraniem rocznym. Wszyscy czlonkowie maja
prawo do uczestniczenia w Zebraniu Rocznym. Prawo do glosowania
przysluguje tylko czlonkom, ktorzy oplacili skladke czlonkowska.
Dopuszczalne jest glosowanie przez pisemne pelnomocnictwo,
w przypadku umotywowanej nieobecnosci. Zebranie roczne decyduje
zwykla wiekszoscia glosow. Przy rownej liczbie glosow, rozstrzgajacy
jest glos przewodniczacego zebrania. Glosowanie tajne przeprowadza
sie na wniosek chocby jednego czlonka . Zebranie roczne zleca zarzdowi
odpowiedzialnosc za dzialalnosc w ciagu roku.
§ 14 Na zebraniu rocznym nalezy poruszyc nastepujace punkty:
1. zatwierdzenie prawomocnosci zebrania
2. sprawdzenie obecnosci i prawa do glosowania
3. wybor dwoch korektorow do sprawdzenia protokolu
4. wybor przewodniczacego i sekretarza zebrania
5. wybor komisji skrotacyjnej
6. roczne sprawozdanie z dzialalnosci Towarzystwa
7. roczne sprawozdanie ekonomiczne
8. sprawozdanie komisji rewizyjnej
9. dyskusja nad sprawozdaniami
10. udzielenie absolutorium Zarzadowi
11. wybor Zarzadu i supleantow wedlug §15
12. wybor czlonkow komisji wyborczej, minimum 2 osoby.
13. wybor rewizorow do Komisji Rewizyjnej
14. prezentacja planu dzialalnosci na rok nastepny
15. zatwierdzenie planu dzialalnosci na najblizszy rok
16. podjecie decyzji odnosnie wysokosci skladki czlonkowskiej
17. przedlozenie wnioskow, dyskusja i glosowanie
§ 15 Zarząd
Zarzad Towarzystwa kieruje dzialalnoscia organizacji zgodnie z jego statutem i decyzjami
podjetymi przez zebranie roczne. Do Zarzadu moga byc wybrani tylko czlonkowie
towarzystwa z conajmniej rocznym aktywnym stazem.
Zarząd składa sie z:
- Siedmiu czlonkow oraz minimum jednego, a maximum czterech supleantow.
- Prezesa lub reprezentanta organizacji do spraw kontaktow z wladzami szwedzkimi i polskimi
oraz kasjera wybieranych przez walne zebranie na okres 2 lat.
Prezes lub reprezentant organizacji do spraw kontaktow z wladzami kasjer maja prawo
podpisu w imieniu towarzystwa.
- Zarzad moze wylonic ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów i sekretarza
wybieranych na okres 1 roku.
- zarzad odbywa przynajmniej trzy posiedzenia rocznie.
§ 16 Zebrania Zarzadu zwolywane sa przez przewodniczacego zarzadu lub jego odpowiednika,
w szczegolnych przypadkach zwoluje sie je na zyczenie wiekszosci czlonkow Zarzadu.
Zebranie Zarzadu powinno sie odbyc co najmniej 3 razy w roku. Zebrania Zarzadu
nalezy protokolowac. Zarzad ma prawo do podjecia decyzji przy obecnosci wiecej
niz polowy zarzadu. Zarzad podejmuje decyzje zwykla wiekszoscia glosow.
W wypadku rownej ilosci glosow decydujacy jest glos przewodniczacego zebrania.
§ 17 Zadaniem Zarzadu poza tym co zostalo w/w jest: - aktualizowanie spisu czlonkow Towarzystwa
- coroczne skladanie sprawozdania z dzialalnosci, ktore udostepnia sie wszystkim czlonkom
do wgladu - odpowiedzialnosc za majatek i inwentarz Towarzystwa - mianowanie osoby
upowaznionej do wystepowania w sprawach urzedowych w imieniu Towarzystwa - wspolpracowanie
z aktualnymi wladzami i zarzadami innych organizacji w sprawach biezacych
§ 18 Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna sklada sie z dwoch rewizorow. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc
i finanse Towarzystwa, sklada sprawozdanie i wniosek o absolutorium na Zebraniu Rocznym.


ROZDZIAŁ 4.


MAJĄTEK ORGANIZACJI
§19 Do majatku Towarzystwa zalicza sie: -uiszczone skladki czlonkowskie - dary - zasilki ekonomiczne
od wladz - inne dochody z dzialalnosci - projekty
§ 20 Rachunki Zarzadu i administracji podlegaja kontroli rewizorow, wybranych przez Zebranie Roczne.
Rok dzialalnosci Towarzystwa i jego rok obrachunkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu. Rewizorzy
zobowiazani sa do sporzadzania co roku sprawozdania dotyczacego rachunkowosci i administracji
Towarzystwa i przedstawienia go na Zebraniu Rocznym


ROZDZIAŁ 5.


ZMIANY STATUTOWE § 21 Zmian w statucie dokonuje sie na Zebraniu Rocznym lub nadzwyczajnym Zebraniu Rocznym.
Do zmiany w statucie wymagane jest co najmniej 2/3 glosow obecnych czlonkow na zebraniu.


ROZDZIAŁ 6.


ROZWIĄZANIE
§ 22 W przypadku wniosku o rozwiazaniu organizacji, zarzad zobowiazany jest do zwolania komitetu
skladajacego sie co namnjej z 3 osob, ktorych zadaniem bedzie rozporzadzenie majatkiem towarzystwa.
Decyzje komitetu musza byc jednak zatwierdzone przez czlonkow na dwoch po sobie nastepujacych
zebraniach rocznych zwolanych w odstepie co najmniej 1 miesiaca ( ew.na zebraniu nadzwyczajnym).