Svensk version
Wersia Polska

 

Statut Towarzystwa Polakow OGNIWO


Rozdzial 1.

Struktura i cele organizacji

§ 1 
TP Ogniwo z siedziba w Sztokholmie, jest otwarta organizacja  ideowa skierowana do osob zaiteresowanych kultura i tradycja polska. Jest organizacja  niereligijna i apolityczna.

§ 2
Organizacja o nazwie PT Ogniwo zarejestrowany jest jako Polska Sällskapet ”Ogniwo” i Stockholm

§ 3
Emblematem TP Ogniwa sa : Dwa polaczone szesciokaty bialo-czerwone z herbem Swietego Erika na tle niebieskim w srodku emblematu.

§ 4
Zwiazek ma na celu: integracja srodowiska polonijnego w Sztokholmie, popularyzacja i wspomaganie oswiaty i kulturypolskiej,  rozwijanie i poglebianie wymiany kulturalnej ze spoleczenstwem szwedzkim, reprezentowanie interesów czlonków wobec wladz polskich i szwedzkich oraz ich integracja ze spoleczenstwem szwedzkim.


Rozdzial 2.


Czlonkostwo

§ 5
O czlonkostwo w organizacji moga ubiegac sie osoby bez wzgledu na pochodzenie, ktore sa zainteresowane realizacjami celi towarzystwa ujetego w §4.

§ 6
Czlonkostwo przyznaje zarzad, ktory wydaje rowniez legitymacje czlonkowska.

§ 7
Czlonkowie organizacji sa zobowiazani do placenia skladki rocznej ustalonej na zebraniu rocznym, najpozniej do pierwszego marca kazdego roku.

§ 8
Czlonkowie organizacji  zobowiazani sa do przestrzeganie statutu  i  realizowanie celow organizacji. oraz dzialania na rzecz jej dobra.

§ 9
Czlonkowie organizacji moga korzystac z lokali klubowych wedlug ustalonych zasad i w porozumieniu z upowaznionym czlonkiem zarzadu

§ 10
Czlonkostwo moze ustac decyzja zarzadu w wypadku: dobrowolnego wypowiedzenia  czlonkostwa, nieplacenia skladki czlonkowskiej przez rok, dzialalnosci lub zachowania czlonka niezgodnego ze statutem i celami towarzystwa, dzialania na szkode organizacji.

§ 11
Zebranie Roczne ma prawo przyznac czlonkostwo honorowe osobom szczegolnie zasluzonym. Honorowy czlonek jest zwolniony od oplaty czlonkowskiej.


Rozdzial 3.


Organizacja

§ 12
Wladzami organizacji sa:

Zebranie roczne sprawozdawcze, Zarzad oraz Komisja Rewizyjna

§ 13
Zebranie Roczne

Zebranie roczne jest najwyzsza wladza zwiazku, ktora podejmuje decyzje. Zebranie roczne zwolywane jest rokrocznie przez zarzad, najpozniej do kwietnia biezacego roku. Zebranie nadzwyczajne moze byc zwolane przez zarzad, rewizora lub minimum 20 czlonkow, ktorzy do zarzadu zloza umotywowany wniosek. Zawiadomienie o zebraniu rocznym lub extra zebraniu rocznym powinno byc doreczone czlonkom najpozniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania rocznego. Zawiadomienie o zebraniu rocznym musi zawierac porzadek zebrania. Sprawozdanie ekonomiczne i sprawozdanie z dzialanosci  musi byc wylozone do wgladu dla czlonkow Towarzystwa na conajmniej dzien przed zebraniem rocznym. Wszyscy czlonkowie maja prawo do uczestniczenia  w Zebraniu Rocznym. Prawo do glosowania przysluguje tylko czlonkom, ktorzy oplacili skladke czlonkowska. Dopuszczalne jest glosowanie przez pisemne pelnomocnictwo, w przypadku umotywowanej nieobecnosci. Zebranie roczne decyduje zwykla wiekszoscia glosow. Przy rownej liczbie glosow, rozstrzgajacy jest glos przewodniczacego zebrania. Glosowanie tajne przeprowadza sie na wniosek chocby jednego czlonka . Zebranie roczne zleca zarzdowi odpowiedzialnosc za dzialalnosc w ciagu roku. 

§ 14
Na zebraniu rocznym nalezy poruszyc nastepujace punkty:

1. zatwierdzenie prawomocnosci zebrania
2. sprawdzenie obecnosci i prawa do glosowania
3. wybor dwoch korektorow do sprawdzenia protokolu
4. wybor przewodniczacego i sekretarza zebrania
5. wybor komisji skrotacyjnej
6. roczne sprawozdanie z dzialalnosci Towarzystwa
7. roczne sprawozdanie ekonomiczne
8. sprawozdanie komisji rewizyjnej
9. dyskusja nad sprawozdaniami
10. udzielenie  absolutorium Zarzadowi
11. wybor Zarzadu i supleantow wedlug §15
12. wybor czlonkow komisji wyborczej, minimum 2 osoby.
13.
wybor rewizorow do Komisji Rewizyjnej
14. prezentacja planu dzialalnosci na rok nastepny
15. zatwierdzenie planu dzialalnosci  na najblizszy rok
16. podjecie decyzji odnosnie  wysokosci skladki czlonkowskiej
17. przedlozenie wnioskow, dyskusja i  glosowanie

§ 15
Zarzad

Zarzad Towarzystwa kieruje dzialalnoscia organizacji zgodnie z jego statutem i decyzjami podjetymi przez zebranie roczne. Do Zarzadu moga byc wybrani tylko czlonkowie towarzystwa z conajmniej rocznym aktywnym stazem.

Zarzad sklada sie z :

- Siedmiu czlonkow oraz minimum jednego, a maximum czterech supleantow.
- Prezesa lub reprezentanta organizacji do spraw kontaktow
z wladzami szwedzkimi i polskimi oraz kasjera wybieranych przez
walne zebranie na okres 2 lat.
Prezes lub
reprezentant organizacji do spraw kontaktow z wladzami kasjer maja prawo podpisu w imieniu towarzystwa.
- Zarzad moze wylonic ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów i sekretarza wybieranych na okres 1 roku.
- zarzad odbywa przynajmniej trzy posiedzenia rocznie.

§ 16

Zebrania Zarzadu zwolywane sa przez przewodniczacego zarzadu lub jego odpowiednika,  w szczegolnych przypadkach zwoluje sie je na zyczenie  wiekszosci czlonkow Zarzadu. Zebranie Zarzadu powinno sie odbyc co najmniej 3 razy w roku. Zebrania Zarzadu nalezy protokolowac.  Zarzad ma prawo do podjecia decyzji przy obecnosci wiecej niz polowy zarzadu.  Zarzad podejmuje decyzje  zwykla wiekszoscia glosow. W wypadku rownej ilosci glosow decydujacy jest glos przewodniczacego zebrania.

§ 17
Zadaniem Zarzadu poza tym co zostalo w/w jest: - aktualizowanie spisu czlonkow Towarzystwa - coroczne skladanie sprawozdania z dzialalnosci, ktore udostepnia sie wszystkim czlonkom do wgladu - odpowiedzialnosc za majatek i inwentarz Towarzystwa  - mianowanie osoby upowaznionej do wystepowania w sprawach urzedowych w imieniu Towarzystwa - wspolpracowanie z aktualnymi wladzami i zarzadami innych organizacji w sprawach biezacych

§ 18
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna sklada sie z dwoch rewizorow. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc i finanse Towarzystwa, sklada sprawozdanie i wniosek o absolutorium na Zebraniu Rocznym.  Rozdzial 4.  Majatek organizacji

§19
Do majatku Towarzystwa zalicza sie: -uiszczone skladki czlonkowskie - dary - zasilki ekonomiczne od wladz - inne dochody z dzialalnosci - projekty

§ 20
Rachunki Zarzadu i administracji podlegaja kontroli rewizorow, wybranych przez Zebranie Roczne. Rok dzialalnosci Towarzystwa i jego rok obrachunkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu. Rewizorzy zobowiazani sa do sporzadzania co roku sprawozdania dotyczacego rachunkowosci i administracji Towarzystwa i przedstawienia go na Zebraniu Rocznym


Rozdzial 5.

Zmiany statutowe

§ 21
Zmian w statucie dokonuje sie na Zebraniu Rocznym lub nadzwyczajnym Zebraniu Rocznym. Do  zmiany w statucie  wymagane  jest co najmniej 2/3 glosow  obecnych czlonkow  na zebraniu.


Rozdzial 6.

Rozwiazanie

§ 22
W przypadku wniosku o rozwiazaniu organizacji, zarzad zobowiazany jest do zwolania komitetu skladajacego sie co namnjej z 3 osob, ktorych zadaniem bedzie rozporzadzenie majatkiem towarzystwa. Decyzje komitetu musza byc jednak zatwierdzone przez czlonkow na dwoch  po sobie nastepujacych zebraniach rocznych zwolanych  w odstepie  co najmniej 1 miesiaca ( ew.na zebraniu nadzwyczajnym).